Αρχική σελίδα » Ερευνητικά Προγράμματα και προγράμματα παρέμβασης » Ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα παρέμβασης στην Ελλάδα » Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για μαθητές και φοιτητές

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ένα επάγγελμα για μια ζωή ;  Αποχαιρετώντας την μονιμότητα και οδεύοντας στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα

 

Η ερευνητική ομάδα του  Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την παροχή βοήθειας στους μαθητές προκειμένου: α) να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο το ζήτημα της μετάβασης από το δομημένο τρόπο ζωής του σχολείου στον λιγότερο δομημένο εξωτερικό κόσμο, β) να κατανοήσουν πώς θα σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος η επιστημονική ομάδα βασίστηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής. Σχεδιάστηκαν δραστηριότητες, οι οποίες δανείζονται στοιχεία από την αφηγηματική προσέγγιση και στοχεύουν να βοηθήσουν τους μαθητές: 1) να αφηγηθούν τις τρέχουσες μεταβάσεις, παρατηρώντας πώς ο εαυτός τού σήμερα διαμορφώθηκε από τον εαυτό του χθες και θα οδηγήσει στον εαυτό τού αύριο, 2) να διερευνήσουν τα κίνητρα, τις δυνάμεις, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, 3) να αντιληφθούν τους περιορισμούς και τις προκλήσεις στην επίτευξη των στόχων τους και να συνειδητοποιήσουν τον ενεργό ρόλο που χρειάζεται να έχουν στη ζωή τους προκειμένου να της δώσουν το νόημα που θα τους ικανοποιεί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 συναντήσεις διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, μία φορά την εβδομάδα. Το περιεχόμενο των συναντήσεων είναι καθορισμένο και έχει ορισμένη δομή. Σε κάθε συνάντηση, ο σύμβουλος παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης δεξιότητας προσαρμοστικότητας και αποτελεί το στόχο της συνάντησης. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες (4-5 ατόμων) και τους χορηγούνται ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις (π.χ. ατομικά σενάρια, βιωματικές ασκήσεις, ιστορίες δημιουργικής γραφής video, κ.ά) προκειμένου να διακρίνουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και να αναπτύξουν την κατάλληλη δεξιότητα. Οι μαθητές επεξεργάζονται την άσκηση και καλούνται να συνδέσουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με την ανάπτυξη της κατάλληλης δεξιότητας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την καλύτερη ανάπτυξη και χρήση της συγκεκριμένης δεξιότητας στις απρόβλεπτες προσαρμογές και μεταβάσεις.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις:

1. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αικ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για Συμβούλους Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-7-4]

2. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αικ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-4-3].

3.  Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2014). Επαγγελματική συμβουλευτική & διαχείριση σταδιοδρομίας: Τετράδιο εργασίας Αθήνα: Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική [ISBN: 978-960-88298-8-6].

4. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αικ., Δρόσος, Ν., Μικεδάκη, Κ., & Τσακανίκα, Ρ. (2013). International Association for Educational and Vocational Guidance, Διεθνές συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με θέμα " Career counselling: a human or a citizen's right?". Αναρτημένη εργασία με θέμα: “Leaving job stability behind and moving towards career adaptability” -  A Career  Guidance program for a successful future career, Μονπελλιέ,   24-27/9/2013.

 


 

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ένα επάγγελμα για μια ζωή ;  Αποχαιρετώντας την μονιμότητα και οδεύοντας στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα

 

Η ερευνητική ομάδα του  Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας σε φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την παροχή βοήθειας στους φοιτητές, ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, οι οποίες θα συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταβάσεων στην επαγγελματική τους ζωή, καθώς και το να κατανοήσουν πώς θα σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα.

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος η επιστημονική ομάδα βασίστηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής. Σχεδιάστηκαν δραστηριότητες, οι οποίες δανείζονται στοιχεία από την αφηγηματική προσέγγιση και στοχεύουν να βοηθήσουν τους φοιτητές: 1) να αφηγηθούν τις τρέχουσες μεταβάσεις, παρατηρώντας πώς ο εαυτός τού σήμερα διαμορφώθηκε από τον εαυτό του χθες και θα οδηγήσει στον εαυτό τού αύριο, 2) να διερευνήσουν τα κίνητρα, τις δυνάμεις, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις αξίες τους  καθώς και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, 3) να ανακαλύψουν και  πιθανώς να αποδομήσουν αυτοπεριοριστικές επαγγελματικές πεποιθήσεις, 4) να  αντιληφθούν τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού τους και πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν καλύτερα, και 5) να προβάλλουν την εικόνα του εαυτού τους στο μέλλον, αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης που θα τους οδηγήσει σε μια πιο ευτυχισμένη ζωή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 συναντήσεις διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, μία φορά την εβδομάδα. Το περιεχόμενο των συναντήσεων είναι καθορισμένο και έχει ορισμένη δομή. Σε κάθε συνάντηση, ο σύμβουλος παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης δεξιότητας προσαρμοστικότητας και αποτελεί το στόχο της συνάντησης. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες (4-5 ατόμων) και τους χορηγούνται ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις (π.χ. ατομικά σενάρια, βιωματικές ασκήσεις, ιστορίες δημιουργικής γραφής video, κ.ά) προκειμένου να διακρίνουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και να αναπτύξουν την κατάλληλη δεξιότητα. Οι φοιτητές/τριες επεξεργάζονται την άσκηση και καλούνται να συνδέσουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με την ανάπτυξη της κατάλληλης δεξιότητας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την καλύτερη ανάπτυξη και χρήση της συγκεκριμένης δεξιότητας στις απρόβλεπτες προσαρμογές και μεταβάσεις.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις:

1. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αικ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για Συμβούλους Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-7-4]

2. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αικ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-4-3].

3.  Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2014). Επαγγελματική συμβουλευτική & διαχείριση σταδιοδρομίας: Τετράδιο εργασίας Αθήνα: Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική [ISBN: 978-960-88298-8-6].

4. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αικ., Δρόσος, Ν., Μικεδάκη, Κ., & Τσακανίκα, Ρ. (2013). International Association for Educational and Vocational Guidance, Διεθνές συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με θέμα " Career counselling: a human or a citizen's right?". Αναρτημένη εργασία με θέμα: “Leaving job stability behind and moving towards career adaptability” -  A Career  Guidance program for a successful future career, Μονπελλιέ,   24-27/9/2013.

 

< Back